زبان :
محل برگزاری کنفرانس

آدرس

تهران، ونک، خیابان شیخ بهایی شمالی، میدان شیخ بهایی، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا