زبان :
سخنرانی ها

سخنرانان خارجی

أ.د. نشعه کریم عذاب (برای مشاهده رزومه 1 کلیک کنید)

أ.م.د. شروق کاظم سلمان (برای مشاهده رزومه 2 کلیک کنید)

أ.م.د. بشری عبدالحسین الطائی (برای مشاهده رزومه 3 کلیک کنید)

أ.م.د. باقر عبدالهادی عبدالرسول (برای مشاهده رزومه 10 کلیک کنید)

أ.م.د. امیره جابر هاشم (برای مشاهده رزومه 11 کلیک کنید)


Dr. Brian S. Canfield (to download the CV4 please click )

Dr. Siti Aishah Hassan (to download the CV5 please click )

Dr. Krassimir Stojanov (to download the CV6 please click here)سخنرانان داخلی

دکتر زهره خسروی (برای مشاهده رزومه 7 کلیک کنید)

دکتر محمد خدایاری فرد (برای مشاهده رزومه 8 کلیک کنید)

دکتر حسین اسکندری (برای مشاهده رزومه 9 کلیک کنید)

دکتر مهرانگیز پیوسته گر (برای مشاهده رزومه 12 کلیک کنید)

دکتر روشنک خدابخش (برای مشاهده رزومه 13 کلیک کنید)

دکتر منور یزدی (برای مشاهده رزومه 14 کلیک کنید)