زبان :
سخنرانی ها

سخنرانان خارجی

أ.د. نشعه کریم عذاب (برای مشاهده رزومه 1 کلیک کنید)

أ.م.د. شروق کاظم سلمان (برای مشاهده رزومه 2 کلیک کنید)

أ.م.د. بشری عبدالحسین الطائی (برای مشاهده رزومه 3 کلیک کنید)

أ.م.د. باقر عبدالهادی عبدالرسول (برای مشاهده رزومه 10 کلیک کنید)

أ.م.د. امیره جابر هاشم (برای مشاهده رزومه 11 کلیک کنید)


Dr. Pierre -Yves Brant (to download the CV4 please click )

Dr. Siti Aishah Hassan (to download the CV5 please click )

Dr. Krassimir Stojanov (to download the CV6 please click)

Dr.Jean Luc-Vannier (to download the CV7 please click)سخنرانان داخلی

دکتر زهره خسروی (برای مشاهده رزومه 7 کلیک کنید)

دکتر محمد خدایاری فرد (برای مشاهده رزومه 8 کلیک کنید)

دکتر حسین اسکندری (برای مشاهده رزومه 9 کلیک کنید)

دکتر مهرانگیز پیوسته گر (برای مشاهده رزومه 12 کلیک کنید)

دکتر روشنک خدابخش (برای مشاهده رزومه 13 کلیک کنید)

دکتر منور یزدی (برای مشاهده رزومه 14 کلیک کنید)