زبان :
کارگاه ها
کارگاه روان درمانی کرامت محور. مدرس دکتر تقی پورابراهیم. شماره برای ثبت نام:09127710841

کارگاه روش تحقیق میان فرهنگی. مدرسین: آزاده طاهری و فریبا سهیلی (دانشجویان دکتری مشاوره) با نظارت دکتر مه سیما پورشهریاری. شماره برای ثبت نام: 09362841169