زبان :
ارتباط با ما

آدرس ایمیل:

cppconference@alzahra.ac.ir

آدرس وب سایت کنفرانس:

http://cppconf.alzahra.ac.ir

شماره تماس:

021-85692285

شماره فکس:

021-88041463