زبان :
تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری کنفرانس:

13 و 14 اردیبهشت 1396

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات:

15 بهمن 1395

اعلام نتیجه داوری:

15 اسفند 1395

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات:

15 فروردین 1396