زبان :
کمیته علمی و اجرایی
کمیته علمی

دکتر روشنک خدابخش، دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهراء (س)

دکتر فریده عامری، استادیار دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهراء (س)

دکتر سیده منور یزدی، استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهراء (س)

دکتر حسین اسکندری، دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر محمد حاتمی، دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه خوارزمی

دکتر محمد علی مظاهری تهرانی، استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر جواد اژه ای، استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه تهران

دکتر محمد خدایاری فرد، استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه تهران

دکتر رسول روشن، دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شاهد

دکتر عباسعلی الهیاری،‌ رییس سازمان نظام روان شناسی جمهوری اسلامی ایران

دکتر مهناز اخوان تفتی، دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهراء (س)

دکتر ملوک خادمی اشکذری، دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهراء (س)

دکتر مرتضی منادی، دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهراء (س)

دکتر گلنار مهران، دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهراء (س)

دکتر سیمین حسینیان، استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهراء (س)

دکتر پرویز آزادفلاح، دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر فرح بیجاری، استادیار دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهراء (س)

دکتر شکوه نوابی ن‍ژاد، استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه خوارزمی

دکتر امین رفیعی پور، معاون پشتیبانی و اجرایی سازمان نظام روان شناسی ایران

دکتر کیانوش هاشمیان، دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهراء (س)

دکتر حمید رضائیان، استادیار دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهراء (س)

دکتر فرامرز سهرابی اسمرود، دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر آمنه صدیقیان بیدگلی، استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دکتر مهرنوش هدایتی، رئیس پژوهشکده اخلاق و تربیت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دکتر اشرف بروجردی، معاون فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


کمیته اجرایی

دکتر شقایق زهرایی، استادیار دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهراء (س)

دکتر آزاده طاولی، استادیار دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهراء (س)

دکتر لیلا چراغ ملائی، استادیار دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهراء (س)

دکتر غلامرضا دهشیری، استادیار دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهراء (س)

دکتر رویا رسولی، استادیار دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهراء (س)

دکتر افروز افشاری، استادیار دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهراء (س)

خانم سوسن صائبی، مربی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهراء (س)

خانم میترا سپاسی، مربی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهراء (س)

خانم سیده سارا آقایی ثابت،کاندیدای دکتری روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهراء (س)

خانم سحر صوفی، دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه شهید بهشتی

خانم اعظم بیانلو،کاندیدای دکتری روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهراء (س)

خانم فرشته اشکان، کارشناس مسئول و کاندیدای دکتری مطالعات برنامه درسی

آقای علی اصغر باقری، کارشناس مالی