زبان :
ساختار سازمانی کنفرانس
خانم دکتر انسیه خزعلی، رئیس دانشگاه الزهراء (س)

آقای دکتر مرتضی شیری، معاون پژوهشی دانشگاه الزهراء (س)

آقای دکتر سعید رضایی شریف آبادی، رئیس دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهراء (س)

دبیر علمی کنفرانس:

خانم دکتر زهره خسروی، استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهراء (س)


دبیر اجرایی کنفرانس:

خانم دکتر مهرانگیز پیوسته گر، دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهراء (س)