زبان :
محورهای کنفرانس

فرهنگ و اختلالات روانشناختی

اختلالات خلقی و اضطرابی

اختلالات سایکوتیک

اختلالات شخصیت

اختلالات جنسی

اعتیاد و سو مصرف مواد

جنسیت و اختلالات روان شناختی

اختلالات دوران کودکی و نوجوانی

اختلالات سالمندی

فرهنگ، پیشگیری و درمان

روش های روان درمانی و مشاوره

روش های مقابله با استرس

پیشگیری از خشونت خانگی

پیشگیری از آسیب های اجتماعی

امنیت روانی

مشاوره و روان درمانی تعارضات خانوادگی

فرهنگ، خانواده و تعلیم و تربیت

آسیب شناسی نظام خانواده

خانواده و سلامت جنسی

خشونت خانگی

چرخه های زندگی خانوادگی

مذهب، معنویت و خانواده

خانواده، نظام آموزشی وتربیت اخلاقی

خانواده و نقش های جنسیتی

اشتغال و آسیب های خانواده

خانواده، فضاهای مجازی، فرصت و تهدید

آسیب شناسی نظام آموزشی